แผนปฏิบัติการหลักสูตร Non-degree ปี 2564

ข่าว กิจกรรม

 • Aug 1, 2021

  โครงการอบรมเตรียมความพร้อมครูในการติดตาม PLC

  วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต  จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมครูในการติดตาม PLC เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Zoom Cloud Meeting

  Read More

 • Jul 30, 2021

  อบรมเรื่องแนวทางการนิเทศการสอนในยุค 4.0 Professional Learning Community (PLC)

  วันนี้ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต จัดอบรมเรื่องแนวทางการนิเทศการสอนในยุค 4.0 Professional Learning Community (PLC) เพื่อสร้างความเข้าใจและวางแผนดำเนินการกิจกรรม Professional Learning Community (PLC) โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้แก่ทีมวิทยากร

  Read More

 • Jul 30, 2021

  ประชุมร่วมกับสสวท.และมหาวิทยาลัย 38 แห่ง

  วันนี้ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. อาจารย์ภัควรรณ คงจันตรี รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต ตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งในหัวข้อ การปรับรูปแบบ กระบวนการติดตามการจัดการเรียนการสอน (PLC ) และการดำเนินการความร่วมมือโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Zoom

  Read More

หลักสูตรอบรม