จดหมายข่าว

By iqtd_admin March 3, 2021 (No)

ฉบับที่ 1  ปีที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2564 ฉบับที่ 2  ปีที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการตรวจสอบภายใน

By iqtd_admin March 3, 2021 (No)

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. หน่วยตรวจสอบภายในประชุมปิดการตรวจสอบภายใน โดยสรุปผลการตราจสอบภายในสถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต ปัจจุบัน)

ประชุมกลุ่มพัฒนาทักษะสำหรับกำลังคนในพื้นที่ EEC ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

By iqtd_admin March 3, 2021 (No)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30-15.30 น.  อาจารย์เทวิกา เบ็ญจวรรณ  ผู้อำนวยการ และอาจารย์ภควรรณ คงจันตรี รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต เข้าร่วมประชุมกลุ่มพัฒนาทักษะสำหรับกำลังคนในพื้นที่ EEC ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในพื้นที่ EEC ให้ตรงตามความต้องการของสถานการณ์ปัจจุบันที่ขับเคลื่อนอาชีพพร้อมกับเทคโนโลยีในยุค New Normol

ประชุมคณะกรรมการประจำ สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต ครั้งที่ 1/2564

By iqtd_admin March 3, 2021 (No)

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.  สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานการประชุม

ประชุมทีมวิทยากร

By iqtd_admin March 3, 2021 (No)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.  สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต ประชุมทีมวิทยากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพครูยุคใหม่ ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์

แผนปฏิบัติการ

By iqtd_admin March 3, 2021 (No)

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564

เกี่ยวกับสพก.

By iqtd_admin March 3, 2021 (No)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านต่าง ๆ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการและตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงด้านการบริการวิชาการในทุกรูปแบบ แก่บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไป เด็กและเยาวชน จึงมีการปรับเปลี่ยนสถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.) เป็นสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต (สพก.) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 และได้ประกาศจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต (สพก.) เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Institution of Human Resource Development for the Future เรียกโดยย่อว่า IHRDF เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 สถาบันมีพันธกิจเสริมสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาและยกระดับศักยภาพกำลังคนของประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานและการปรับตัวในอนาคต ตามแนวทางการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (1) จัดการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (2) ให้บริการทางวิชาการในทุกรูปแบบเพื่อตอบสนองพันธกิจของสถาบันและมหาวิทยาลัย (3) ดำเนินการหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการพัฒนาศักยภาพกำลังคน (4) จัดหารายได้บำรุงมหาวิทยาลัย (5) […]