KM โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

By iqtd_admin July 23, 2021 (No)

วันmuj 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กับทีมวิทยากรจากคณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประชุมข้อเสนอโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ( Reinventing University )

By iqtd_admin July 6, 2021 (No)

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. อาจารย์เทวิกา  เบ็ญจวรรณ  ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยอาจารย์ภควรรณ คงจันตรี รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต การประชุมข้อเสนอโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ( Reinventing University ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับคณะครุศาสตร์ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

ประชุมข้อเสนอโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ( Reinventing University )

By iqtd_admin July 6, 2021 (No)

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. อาจารย์เทวิกา  เบ็ญจวรรณ  ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยอาจารย์ภควรรณ คงจันตรี รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต เข้าการประชุมข้อเสนอโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ( Reinventing University ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์