อบรมเรื่องแนวทางการนิเทศการสอนในยุค 4.0 Professional Learning Community (PLC)

By iqtd_admin July 30, 2021 (No)

วันนี้ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต จัดอบรมเรื่องแนวทางการนิเทศการสอนในยุค 4.0 Professional Learning Community (PLC) เพื่อสร้างความเข้าใจและวางแผนดำเนินการกิจกรรม Professional Learning Community (PLC) โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้แก่ทีมวิทยากร (Local Trainer) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Zoom Cloud Meeting

ประชุมร่วมกับสสวท.และมหาวิทยาลัย 38 แห่ง

By iqtd_admin July 30, 2021 (No)

วันนี้ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. อาจารย์ภัควรรณ คงจันตรี รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต ตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งในหัวข้อ การปรับรูปแบบ กระบวนการติดตามการจัดการเรียนการสอน (PLC ) และการดำเนินการความร่วมมือโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Zoom Cloud Meeting

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์

By iqtd_admin July 29, 2021 (No)

การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ความสำคัญและองค์ประกอบของการอบรม สมรรถนะคณิตศาสตร์ตามแนวทางสสวท. สมรรถนะและตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ PLC เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

KM โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

By iqtd_admin July 23, 2021 (No)

วันmuj 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กับทีมวิทยากรจากคณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประชุมข้อเสนอโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ( Reinventing University )

By iqtd_admin July 6, 2021 (No)

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. อาจารย์เทวิกา  เบ็ญจวรรณ  ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยอาจารย์ภควรรณ คงจันตรี รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต การประชุมข้อเสนอโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ( Reinventing University ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับคณะครุศาสตร์ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

ประชุมข้อเสนอโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ( Reinventing University )

By iqtd_admin July 6, 2021 (No)

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. อาจารย์เทวิกา  เบ็ญจวรรณ  ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยอาจารย์ภควรรณ คงจันตรี รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต เข้าการประชุมข้อเสนอโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ( Reinventing University ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์