โครงการอบรมเตรียมความพร้อมครูในการติดตาม PLC

By iqtd_admin August 1, 2021 (No)

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต  จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมครูในการติดตาม PLC เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Zoom Cloud Meeting