วันที่ 14 มี.ค. 2565 เวลา 09.30-11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี และอาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานสถาบันพัฒนาพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต ประจำปี 2564 พร้อมทั้งหารือการดำเนินงานหลักสูตร Non-degree หลักสูตรระยะสั้น รวมถึงพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 และ แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom