วันที่ 6-7 สิงหาคม 2565  อาจารย์เทวิกา เบ็ญจวรรณ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย อาจารย์ภควรรณ คงจันตรี รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต เข้าร่วมโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2566 – 2570”  โดยมีการแบ่งกลุ่มจัดทำกลยุทธ์การดำเนินงานโดยวิธี Matrix Analysis และกำหนด OKRs เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและผู้รับผิดชอบ ของแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา , รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ และคุณฉันทลักษณ์ อาจหาญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ