วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.  สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต ประชุมทีมวิทยากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพครูยุคใหม่ ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์