วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.  สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานการประชุม