ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สถาบันพัฒนาคุณภาพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

     
  Username  
 
  Password  
 
 
 
     

คุณว่า website นี้เป็นอย่างไร
1 ดีมาก
2 ดี
3 ปานกลาง
4 แย่
5 แย่มาก
 
 

 
Today  
Yesterday  
This Week  
Last Week  
This Mount  
Last Mount  
All  
ปฏิทินกิจกรรม
ลำดับ วันที่ สังกัดของ
กลุ่มเป้าหมาย
โครงการ เป้าหมาย สถานที่จัดกิจกรรม
1 24-25 มี.ค. 59

สพป.ฉช.1
กลุ่มบ้านโพธิ์ และ รร.สาธิต

เตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 1 

50 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์

2

28-29 มี.ค. 59

สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

โครงการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการคิดอย่างวิทยาศาสตร์ ตามแนวสะเต็มศึกษา
(ประถมศึกษา+มัธยมศึกษาตอนต้น)

100 คน

รร.อนุบาลปราจีนบุรี

3

4-5 เม.ย. 59

สพป.จันทบุรี เขต 1 และ 2

พัฒนาสมรรถนะคร
ูด้านการจัดการเรียนรู้
ู้สู่ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21

100 คน

สพป.จันทบุรี เขต 2

4

4-6 เม.ย. 59

สพป.จันทบุรี เขต 1 และ 2

เตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 2

100 คน

สพป.จันทบุรี เขต 2

5

26-27 เม.ย. 59

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1,2
และสพม.6 

พัฒนาต่อยอดครูที่สอนไม่ตรงวุฒ
ิระดับประถมศึกษา (วิทย์ + คณิต)

80 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์

6

2-3 พ.ค. 59

สพป.ฉช.1 กลุ่มบ้านโพธิ์
และ รร.สาธิต

เตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน
รุ่นที่ 1 (ศึกษาดูงาน)

50 คน

อยู่ระหว่างการพิจารณา

7

12-13 พ.ค. 59

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1,2
และ  สพม.6 

จิตวิญญาณความเป็นครู

60 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์

8

21-22 มิ.ย. 59

ทุกเขตพื้นที่ในภาคตะวันออก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการเรียนรู้
ู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

100 คน

อาคารราชครินทร์  ชั้น 4

9

21-22 มิ.ย. 59

ทุกเขตพื้นที่ในภาคตะวันออก

งานประชุมวิชาการ

300 คน

อาคารราชครินทร์  ชั้น 5

10

28-29 มิ.ย. 59

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1,2
และ สพม.6

บริการวิชาการตามความต้องการ
ของชุมชน ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21

120 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์

11

7-8 ก.ค. 59

มรร.

ครูดีราชนครินทร์

30 คน

อยู่ระหว่างการพิจารณา