ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สถาบันพัฒนาคุณภาพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

     
  Username  
 
  Password  
 
 
 
     

ความพึงพอใจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

   

 
Today  
Yesterday  
This Week  
Last Week  
This Mount  
Last Mount  
All  

 

ปฏิทินปีงบประมาณ 2560

ช่วงเวลาที่จัด
โครงการ
กิจกรรม - รายการ กลุ่มเป้าหมาย ช่องทางสมัคร ติดต่อประสานงาน
19-21 เม.ย. 60 ครู 100 คน(เป็นครูที่เคยผ่าน
การอบรมสะเต็มศึกษาพื้นฐาน
มาแล้วระดับประถมศึกษา 60 คน,
ระดับมัธยมศึกษา 40 คน)
สมัครผ่าน 
เขตพื้นที่การศึกษา
(20ก.พ.-5 เม.ย.60)
นฤมล ชัยพรม
088-2207133
24-27 เม.ย. 60 ครู 80 คน ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต้น

สมัครผ่านเว็บไซต์
Iqtd.rru.ac.th
(20ก.พ.-5 เม.ย.60)

นฤมล ชัยพรม
088-2207133

2-4 พ.ค. 60 ครูในจังหวัดฉะเชิงเทรา
จำนวน 30 คน
(ผู้ที่เคยผ่านการอบรมในปี2559
จะได้รับการพิจารณาก่อน)
สมัครผ่าน 
เขตพื้นที่การศึกษา
(20ก.พ.-5 เม.ย.60)
นฤมล ชัยพรม
088-2207133
12-13 ก.ค. 60 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวน 300 คน  ในภาคตะวันออก

สมัครผ่านเว็บไซต์
Iqtd.rru.ac.th
(1 เม.ย.-30มิ.ย.60)

นฤมล ชัยพรม
088-2207133

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาคุณภาพครู
โทร 081-5519549 ผศ.ดร.อมรา เขียวรักษา ผู้อำนวยการสพค.

คู่มือการสมัครเข้าอบรม

   
   
       
         
  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี