ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สถาบันพัฒนาคุณภาพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

     
  Username  
 
  Password  
 
 
 
     

ความพึงพอใจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


 
Today  
Yesterday  
This Week  
Last Week  
This Mount  
Last Mount  
All  

 
ปีงบประมาณ 2561
 
   
ครูอาเซียนเรียนรู้คู่ครูฉะเชิงเทรา   ครูสะเต็มศึกษากับการบูรณาการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  การพัฒนาสมรรถนะครูในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านการประเมินผลการเรียนรู้สู่การวิจัย
พัฒนาผู้เรียนสำหรับครูภาคตะวันออก
ปีงบประมาณ 2560
         
   
STEM Education   ศตวรรษที่ 21   จิตวิญญาณความเป็นครู
         
   
กิจกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์   การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน   ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานครู
 
ปีงบประมาณ 2559
         
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   ต่อยอดครูที่สอนไม่ตรงวุฒิ(วิทยฯ)   ต่อยอดครูที่สอนไม่ตรงวุฒิ(คณิตฯ)
         
แถลงข่าวเปิด STEM HUB   จิตวิญญาณความเป็นครู  
ส่งเสริมการคิดอย่างวิทยาศาสตร์
        ตามแนวทางสะเต็มศึกษา STEM
         

สะเต็มศึกษา(ปราจีนบุรี)
  ศตวรรษที่ 21   ครูดีราชนครินทร์
         
อาเซียนรุ่น 1  

อาเซียนรุ่น 2

  ศึกษาดูงาน

 

 

     
ปีงบประมาณ 2558
   
   
       

ผศ.ดร.ปิยะนุช พุฒแก้ว