วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคตร่วมกับบริษัท เอ็น เอ็น กฎหมายและการบัญชี จำกัด จัดอบรมระยะสั้น 3 หลักสูตร ประกอบด้วย 1.หลักสูตร การปรับปรุงข้อมูลที่ดินประจำเดือนตามมาตรา 10 ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) 2.หลักสูตร การใช้งานด้วยโปรแกรมช่วยคำนวณงาน/ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ฉบับที่ 5 ตาราง FACTOR F (ฉบับใหม่) และกลวิธีการประยุกต์ใช้หนังสือสั่งการงานพัสดุของกรมบัญชีกลางกับงานท้องถิ่นเพื่อประมวลผลด้วยโปรแกรม EXCEL อัตโนมัติ และ 3.หลักสูตร เทคนิค รูปแบบ และวิธีการบริหารสมัยใหม่ไปปรับใช้ในในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ โรงแรมลองบีช อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี