เอกสารประกอบการอบรม

การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะทางคณิตศาสตร์

 • ความสำคัญและองค์ประกอบของการอบรม
 • สมรรถนะคณิตศาสตร์ตามแนวทางสสวท.
 • สมรรถนะและตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้
 • PLC เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์

 • ความสำคัญและองค์ประกอบของการอบรม
 • สมรรถนะวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสสวท.
 • สมรรถนะและตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้
 • PLC เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะทางเทคโนโลยี

 • ความสำคัญและองค์ประกอบของการอบรม
 • สมรรถนะเทคโนโลยีตามแนวทางสสวท.
 • สมรรถนะและตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้
 • PLC เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

แหล่งเรียนรู้ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community, PLC)

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ)

Professional Learning Community ตอนที่ 1 :: PLAN ::

Professional Learning Community ตอนที่ 2 :: DO ::

Professional Learning Community ตอนที่ 3 :: SEE ::