วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคตร่วมกับบริษัท เอ็น เอ็น กฎหมายและการบัญชี จำกัด จัดอบรมระยะสั้น โดยทั้งนี้อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิฐฏ์ รองอธิการบดี ร่วมเป็นวิทยากร ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว อ.เมือง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ได้แก่ หลักสูตร การปรับปรุงข้อมูลที่ดินประจำเดือนตามมาตรา 10 ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) หลักสูตร การบันทึกข้อมูลระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) หลักสูตร หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวเนื่องกับการบริหารงานบุคคล วินัย การพ้นจากตำแหน่ง ผู้บริหาร สมาชิกสภา แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการทุจริต และหลักสูตร การปิดบัญชีขั้นต้น พร้อมจัดทำรายงานงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับหน่วยงานต้นสังกัด (หน่วยงานแม่) และหน่วยงานใต้สังกัด (หน่วยงานลูก) ด้วยโปรแกรม Excel พร้อมเทคนิคการปรับปรุงบัญชี การแก้ไขข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี การคำนวณ/การปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ การทำงบการเงินรวมระหว่างกัน ปีงบประมาณ 2566