โครงการอบรมเตรียมความพร้อมครูในการติดตาม PLC

By iqtd_admin August 1, 2021 (No)

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต  จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมครูในการติดตาม PLC เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Zoom Cloud Meeting

อบรมเรื่องแนวทางการนิเทศการสอนในยุค 4.0 Professional Learning Community (PLC)

By iqtd_admin July 30, 2021 (No)

วันนี้ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต จัดอบรมเรื่องแนวทางการนิเทศการสอนในยุค 4.0 Professional Learning Community (PLC) เพื่อสร้างความเข้าใจและวางแผนดำเนินการกิจกรรม Professional Learning Community (PLC) โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้แก่ทีมวิทยากร (Local Trainer) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Zoom Cloud Meeting

ประชุมร่วมกับสสวท.และมหาวิทยาลัย 38 แห่ง

By iqtd_admin July 30, 2021 (No)

วันนี้ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. อาจารย์ภัควรรณ คงจันตรี รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต ตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งในหัวข้อ การปรับรูปแบบ กระบวนการติดตามการจัดการเรียนการสอน (PLC ) และการดำเนินการความร่วมมือโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Zoom Cloud Meeting

KM โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

By iqtd_admin July 23, 2021 (No)

วันmuj 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กับทีมวิทยากรจากคณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประชุมข้อเสนอโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ( Reinventing University )

By iqtd_admin July 6, 2021 (No)

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. อาจารย์เทวิกา  เบ็ญจวรรณ  ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยอาจารย์ภควรรณ คงจันตรี รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต การประชุมข้อเสนอโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ( Reinventing University ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับคณะครุศาสตร์ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

ประชุมข้อเสนอโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ( Reinventing University )

By iqtd_admin July 6, 2021 (No)

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. อาจารย์เทวิกา  เบ็ญจวรรณ  ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยอาจารย์ภควรรณ คงจันตรี รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต เข้าการประชุมข้อเสนอโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ( Reinventing University ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและ การจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกโรงเรียน

By iqtd_admin March 12, 2021 (No)

วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 อาจารย์เทวิกา เบ็ญจวรรณ  ผู้อำนวยการ และอาจารย์ภควรรณ คงจันตรี รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและ การจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกโรงเรียน โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร    

สรุปผลการตรวจสอบภายใน

By iqtd_admin March 3, 2021 (No)

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. หน่วยตรวจสอบภายในประชุมปิดการตรวจสอบภายใน โดยสรุปผลการตราจสอบภายในสถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต ปัจจุบัน)

ประชุมกลุ่มพัฒนาทักษะสำหรับกำลังคนในพื้นที่ EEC ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

By iqtd_admin March 3, 2021 (No)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30-15.30 น.  อาจารย์เทวิกา เบ็ญจวรรณ  ผู้อำนวยการ และอาจารย์ภควรรณ คงจันตรี รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต เข้าร่วมประชุมกลุ่มพัฒนาทักษะสำหรับกำลังคนในพื้นที่ EEC ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในพื้นที่ EEC ให้ตรงตามความต้องการของสถานการณ์ปัจจุบันที่ขับเคลื่อนอาชีพพร้อมกับเทคโนโลยีในยุค New Normol

ประชุมคณะกรรมการประจำ สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต ครั้งที่ 1/2564

By iqtd_admin March 3, 2021 (No)

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.  สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานการประชุม