KM โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

By iqtd_admin July 23, 2021 (No)

วันmuj 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กับทีมวิทยากรจากคณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประชุมข้อเสนอโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ( Reinventing University )

By iqtd_admin July 6, 2021 (No)

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. อาจารย์เทวิกา  เบ็ญจวรรณ  ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยอาจารย์ภควรรณ คงจันตรี รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต การประชุมข้อเสนอโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ( Reinventing University ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับคณะครุศาสตร์ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

ประชุมข้อเสนอโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ( Reinventing University )

By iqtd_admin July 6, 2021 (No)

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. อาจารย์เทวิกา  เบ็ญจวรรณ  ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยอาจารย์ภควรรณ คงจันตรี รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต เข้าการประชุมข้อเสนอโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ( Reinventing University ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและ การจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกโรงเรียน

By iqtd_admin March 12, 2021 (No)

วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 อาจารย์เทวิกา เบ็ญจวรรณ  ผู้อำนวยการ และอาจารย์ภควรรณ คงจันตรี รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและ การจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกโรงเรียน โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร    

สรุปผลการตรวจสอบภายใน

By iqtd_admin March 3, 2021 (No)

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. หน่วยตรวจสอบภายในประชุมปิดการตรวจสอบภายใน โดยสรุปผลการตราจสอบภายในสถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต ปัจจุบัน)

ประชุมกลุ่มพัฒนาทักษะสำหรับกำลังคนในพื้นที่ EEC ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

By iqtd_admin March 3, 2021 (No)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30-15.30 น.  อาจารย์เทวิกา เบ็ญจวรรณ  ผู้อำนวยการ และอาจารย์ภควรรณ คงจันตรี รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต เข้าร่วมประชุมกลุ่มพัฒนาทักษะสำหรับกำลังคนในพื้นที่ EEC ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ เพื่อเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในพื้นที่ EEC ให้ตรงตามความต้องการของสถานการณ์ปัจจุบันที่ขับเคลื่อนอาชีพพร้อมกับเทคโนโลยีในยุค New Normol

ประชุมคณะกรรมการประจำ สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต ครั้งที่ 1/2564

By iqtd_admin March 3, 2021 (No)

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.  สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานการประชุม

ประชุมทีมวิทยากร

By iqtd_admin March 3, 2021 (No)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.  สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต ประชุมทีมวิทยากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพครูยุคใหม่ ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์