ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และบุคลากรด้านต่าง ๆ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการและตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงด้านการบริการวิชาการในทุกรูปแบบ แก่บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไป เด็กและเยาวชน จึงมีการปรับเปลี่ยนสถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.) เป็นสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต (สพก.) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 และได้ประกาศจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต (สพก.) เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Institution of Human Resource Development for the Future เรียกโดยย่อว่า IHRDF เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564

พันธกิจ

สถาบันมีพันธกิจเสริมสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาและยกระดับศักยภาพกำลังคนของประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานและการปรับตัวในอนาคต ตามแนวทางการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หน้าที่ของสถาบัน

(1) จัดการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

(2) ให้บริการทางวิชาการในทุกรูปแบบเพื่อตอบสนองพันธกิจของสถาบันและมหาวิทยาลัย

(3) ดำเนินการหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการพัฒนาศักยภาพกำลังคน

(4) จัดหารายได้บำรุงมหาวิทยาลัย

(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

ผังโครงสร้างองค์กร