วันmuj 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กับทีมวิทยากรจากคณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี