วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 อาจารย์เทวิกา เบ็ญจวรรณ  ผู้อำนวยการ และอาจารย์ภควรรณ คงจันตรี รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและ
การจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกโรงเรียน โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2564
ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร