วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. อาจารย์เทวิกา  เบ็ญจวรรณ  ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยอาจารย์ภควรรณ คงจันตรี รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต เข้าการประชุมข้อเสนอโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย ( Reinventing University ) ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์