วันนี้ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. อาจารย์ภัควรรณ คงจันตรี รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต ตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมประชุมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งในหัวข้อ การปรับรูปแบบ กระบวนการติดตามการจัดการเรียนการสอน (PLC ) และการดำเนินการความร่วมมือโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Zoom Cloud Meeting