วันนี้ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต จัดอบรมเรื่องแนวทางการนิเทศการสอนในยุค 4.0 Professional Learning Community (PLC) เพื่อสร้างความเข้าใจและวางแผนดำเนินการกิจกรรม Professional Learning Community (PLC) โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้แก่ทีมวิทยากร (Local Trainer) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Zoom Cloud Meeting