วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต  จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมครูในการติดตาม PLC เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) Zoom Cloud Meeting